20 2004
RITMO RICO - Kaufleuten Klub - Zürich
photos by Franco Sellitto ©