10 2007
BAILAMOS - Piazza Manzoni - Lugano
photos by Franco Sellitto ©